Prednosti MEM-tehnologije

 • Vlakna su zaštićena unutar kertridža (bez mehaničkog opterećenja, bez šanse da se oštete pri montaži ili da operater načini grešku).
 • Svaki kertridž ima 6m² filterske površine vrlo visoke frakcije pakovanja i stoga se zahteva minimalni prostor.
 • Pouzdano uklanja do 99,9999% bakterija i 99,7% virusa zahvaljujući porama medium veličine 0,02 µm. Pri tome, ne nastaje nikakav neprijatan miris ili dezinfekcioni proizvod.
 • Nikakvi dezinfektivni nus-proizvodi ili neprijatni mirisi ne nastaju sa MEM.
 • Fizička separacija sedimenata kao i bakterija i virusa se bezbedno obavlja u procesu unutar samo jednog dela opreme.
 • Filtracioni moduli imaju visok očekivani životni vek (do 10 godina, u zavisnosti od stepena korišćenja). Oni su jeftini i lako zamenljivi.
 • Membranska vlakna su permanentno hidrofilna što znači da su momentalno funkcionalna kada dođu u dodir sa vodom, sušenje ne oštećuje membranu.
 • Specijalni aditivi u PE-membrani sprečavaju porast mikroorganizama, suzbijanje od 99,97% prema japanskom Standardu JIS Z 2801.
 • Membrana je otporna na kiselinu, alkalije i deterdžente koji sadrže hlor.
 • Povratno ispiranje je vodom pritiska do 3 bar.
 • Koriste se u upotrebi već 10 godina.
 • Difuzor=mehur vazduha=čišćenje, vazduh je potisnut između vlakana mlaznim efektom i vrtloženjem.
 • Ne zahteva se kontinuirana ventilacija membrane. Vazduh se efikasno koristi pomoću kertridža radi čišćenja membrane a čime se postiže ušteda energije.
 • Zaštita membrane pomoću kertridža podiže efekat hemijskog čišćenja tokom održavanja bez negativnog uticaja na biologiju razređenjem.

Kvalitet vode iz uređaja AQUALOOP

Istraživanja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u austrijskom gradu Salcburgu su pokazala da su bakteriološki limiti, određeni prema Direktivi o pitkoj vodi dostignuti, čak i sa teško zagađenom vodom.

Ostali parametri relevantne Direktive se moraju proveriti u nameri da se konstatuje da li tretirana voda odgovara kvalitetu pitke vode ili ne. Voda je generalno podesna da se koristi kao tehnička voda u kući i za potrebe navodnjavanja.

Kao dodatak higijenskim zahtevima, AQUALOOP obezbeđuje:

 • BPK5 < 5mg/l
 • filtracioni materijal < 10 mg/l
 • WHO (Svetska zdravstvena organizacija) / Direktiva EU o vodi
 • za kupanjeza informativni obrazac H201 za sisteme sive otpadne vode
 • DIN 19650 zahtevi kvaliteta za vodu koja se koristi za navodnjavanje
 • Departman zdravlja Novog Južnog Velsa, Australija 2005
 • Britanski standard BS 8525-1:2010, Velika Britanij

 

U državama poput Kanade, SAD i Japanu gde se zahteva minimalni sadržaj hlora (ukupni hlorni ostatak > = 0.5 mg/l pa do 1 mg / l / of > = 0.5 mg/l pa do 1 mg/l) u proizvedenoj pitkoj vodi, to se može implementirati u uređaju AQUALOOP preko zasebnog dozir-sistema ili u formi tablete.

Sirova voda (iz prečistača otpadnih voda)

Bakteriološki pregled
KBE 22°C/37°C ÖNORM EN ISO 6222   1500 / 1200 in 1 ml 100 (l) / 20 (l)
Koliformne bakterije ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml > 500 0 (l)
E.coli ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml > 100 0 (P)
Enterokoke DIN EN ISO 7899-2 in 100 ml > 500 0 (P)
Pseudomonas aeruginosa ISO 8360-2   -  
Clostridium perfrigens Pm05a gem. TWV 2001   -  

AQUALOOP čista voda

Bakteriološki pregled
KBE 22°C/37°C ÖNORM EN ISO 6222   8 / n.n. in 1 ml 100 (l) / 20 (l)
Koliformne bakterije ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml n.n. 0 (l)
E.coli ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml n.n. 0 (P)
Enterokoke DIN EN ISO 7899-2 in 100 ml n.n. 0 (P)
Pseudomonas aeruginosa ISO 8360-2   -  
Clostridium perfrigens Pm05a gem. TWV 2001   -  

Vrednost parametra (P) i parametar indikatora (I) lt. TWVO 2001 respektivno Codex B1 bld. (ispod limita detekcije) pri specifikovanoj zapremini.

Puštanje u pogon i primopredaja

MEM-kertridži su testirani i isporučeni vlažni. Mogu se koristiti za filtraciju bez prethodnog tretmana. U početnoj fazi rada, može se pojaviti blaga pena koja opet brzo nestaje. Membrane imaju hidrofilna svojstva, tj. vlakna se mogu jednostavno ponovo koristiti čak i nakon što se osuše.

Uslovi skladištenja

Novi kertridži bi trebalo da se čuvaju u originalnim pakovanjima do finalne ugradnje. Primenjuju se sledeći uslovi skladištenja:

 • Čuvati ih u zatvorenom i van direktnog Sunčevog zračenja.
 • Čuvati ih na temperaturnom opsegu 10 - 30 °C.
 • Čuvati ih pri relativnoj vlažnosti ispod 70%

Čišćenje kertridža

Upotrebljeni kertridži se hemijski čiste i ispiraju a zatim se odlažu na suvo (videti: Uslovi skladištenja). Ukoliko je potrebno, membrane se mogu ručno čistiti hemikalijama dok su još uvek instalirane u sistemu. Za ovaj postupak konsultovati Uputstvo za rukovanje.

na vrh

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» više

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» više

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» više

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen